Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej.OK

dowiedz się więcej

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 32-090 Słomniki, Muniakowice 100, miejscem prowadzenia działalności Muniakowice 100, 32-090 Słomniki, e-mail: daneosobowe@in-vitro.pl strona internetowa http://jagodahaskap.pl wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705557 NIP: 6783171369 REGON: 368904469 (dalej AD).

1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwa realizacja celów wskazanych w pkt 3 lit. a i b poniżej.

2) Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, osobą kontaktową jest Pełnomocnik ds. danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: daneosobowe@in-vitro.pl, adres miejsca prowadzenia działalności: 32-090 Słomniki, Muniakowice 100 (z dopiskiem „Dane osobowe”) lub tel. (12) 643-15-20.

3) Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą:
a. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,
b. podmioty, z którymi Administratorzy danych zawarli umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, np. w zakresie zarządzania systemami informatycznymi, prowadzenia księgowości.

4) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych wyłącznie w celu:
a. realizacja usług Działu Sprzedaży w Biurze Obsługi Klienta Administratora, tj. udzielanie odpowiedzi na zapytania ofertowe, działania podjęte na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy (np. zebranie danych wymienionych w formularzu zamówienia), zawarcie i realizacja umowy (sprzedaż produktów), na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (rolniczej), dochodzenia roszczeń, archiwizacji,
b. realizacja innych usług Działu Sprzedaży w Biurze Obsługi Klienta Administratora, tj.: informowanie telefonicznie lub przesyłanie za pośrednictwem e-mail lub listem tradycyjnym wysyłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej korespondencji dotyczącej zamówienia, windykacji należności, reklamacji, organizacji transportu,
c. przekazywanie telefonicznie, za pośrednictwem e-mail lub listu tradycyjnego wysyłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej materiałów o charakterze marketingowym, tj. katalogów odmian sadzonek, obowiązujących cenników, ofert wraz z cennikiem, okazjonalnych kartek świątecznych, zaleceń co do sadzenia (zalecenia wysyłane są na wyraźny wniosek klienta).

5) Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych w zakresie określonym w pkt 4 lit. a i b jest niezbędność przetwarzania dla podjęcia przez Administratora danych na Pani/i żądanie działań przed zawarciem umowy z Administratorem danych lub wykonania umowy zawartej z Administratorem danych.

6) Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych w zakresie określonym w pkt 4 lit. c jest Pana/i zgoda. Ma Pan/i prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia w formie wiadomości e-mail na adres: daneosobowe@in-vitro.pl lub listem tradycyjnym na adres: 32-090 Słomniki, Muniakowice 100. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) Jeśli podstawą przetwarzania danych jest Pana/i zgoda dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

8) Jeśli podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla podjęcia przez Administratora danych na Pani/i żądanie działań przed zawarciem umowy z Administratorem danych lub wykonania umowy zawartej z Administratorem danych dane będą przetwarzane do momentu zakończenia obowiązywania umowy zawartej z Administratorem danych, a po takim zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych:
a. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii),
b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, czyli prawo do otrzymania od Administratora danych Pani/Pana danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie danych przetwarzanych przez Administratora danych na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem; może Pani/Pan przesłać te dane do innych administratorów danych lub zażądać aby Administrator danych przesłał te dane do innego administratora, przy czym dane zostaną przez Administratora danych przesłane jeżeli jest to technicznie możliwe.

10) Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. danych Osobowych, którego dane wskazano w pkt. 3. W celu zweryfikowania czy to Pani/Pan są uprawnieni ww. Pełnomocnik może prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.

11) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Więcej informacji na temat skargi znajdzie Pani/Pan pod adresem: https://giodo.gov.pl/579.

12) Administrator danych nie będzie w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu swoich klientów.

13) Administrator danych nie będzie przekazywać Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

Drogi przedsiębiorco!

Interesuje Cię poszerzenie asortymentu o jagodę haskap? Chcesz założyć własną plantację? Masz restaurację i chcesz poszerzyć menu o dania z jagodą haskap? A może masz własny, kreatywny sposób na biznes? Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Z przyjemnością rozjaśnimy Wasze wątpliwości.

Napisz do nas

jagoda haskap